Septima - Polygrafický provoz

Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě

autor: Dvořáková, Dvořák
cena: 80 Kč
obchodní číslo: 123281
poznámka: 1. vydání, 72 stran
předmět: občanská výchova
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice Člověk v demokratickém státě vyčerpává veškeré učivo předepsané k tomuto tématu v RVP ZV - LMP. Hlavním cílem autorů je podat učivo žákům s LMP přiměřeným způsobem jak po stránce obsahové, tak i formální. Důraz kladou především na provázanost s každodenním životem. Učebnice obsahuje tato témata: Demokratický stát (Co je stát a proč ho potřebujeme, Jak se občané mohou podílet na rozhodování státu, Jak se rozhoduje v demokratickém státě, Moc státu se dělí, nikdo nesmí rozhodovat sám, Proč potřebujeme různé politické strany, Každý stát má své symboly, Co potřebujeme vědět při cestování do cizích zemí, Spolupráce mezi státy přináší užitek lidem i státům) a Práva a povinnosti občana (Všichni máme svá práva, Nesmíme ohrožovat práva druhých, Děti mají ještě zvláštní práva navíc, Jak zákon chrání rodinu, Které osobní doklady potřebujeme, Proč a jak se uzavírají smlouvy, Co je trestný čin a co je přestupek, Jak probíhá trestní řízení, Jak se řeší spory občanů, Co můžeme zařídit na úřadech). Text je doplněn funkčními ilustracemi a fotografiemi. Na učebnici navazuje pracovní sešit.