Septima - Polygrafický provoz

Matematika pro 3. ročník

autor: Štěrbová, Záleská
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123042
poznámka: 5. vydání; 64 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Učivo je zpracováno podle platných učebních osnov. Obsahem je vytváření konkrétních představ o přirozených číslech v oboru do dvaceti, čtení a psaní čísel v daném oboru, vztahy mezi sčítáním a odčítáním, rozklad čísla, dočítání, násobilka v oboru do dvaceti vyvozená na manipulačních činnostech, seznámení s numerací do 100. Geometrie je zaměřena na užití pravítka, rýsování a označování úseček, rozvíjení prostorové představivosti. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Evy Mastníkové.